فروش پامرانین

از سگ پامرانین بیشتر بدانیم

•زندگى با سگ پامرانین معمولاً پامرانین ها نگهداری از آنها آسان است ، اگرچه بعضی از آنها خوش خوراک هستند. آنها تمایل به چاقی ندارند ، احتمالاً به دلیل ماهیت فعال آنها. ، یک بار یا دو بار در هفته ، با جلسات روزانه در طول فصل ریختن ، نیاز به نظم منظم دارد. بیشتر…